Ochrana osobních údajů

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov dáva súhlas, aby spoločnosť PAVLIX sro, so sídlom Samohelova 2050/6, 149 00 Praha 4, IČ: 27718140, zapísaná vo verejnom registri Okresného súdu v Prahe, v oddieli C, vložke 291601 (ďalej len "Správca ") v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov spracovávala tieto vaše osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska a doručovacia a fakturačná adresa, odlišuje ak sa od adresy bydliska, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, prípadne ďalších osobných údajov, ktoré uvedie v objednávke alebo pri registrácii používateľského účtu (ďalej spoločne všetko tiež len ako "osobné údaje"). Osobné údaje budú spracovávané pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre vedenie používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu (pokiaľ túto možnosť označí, alebo ak jej označenie nie je možné, tak ju výslovne nevylúčia). Súhlas alebo jeho zamietnutie sa spracovaním osobných údajov nie je podmienkou, ktorá by znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy. Správca osobné údaje bude spracovávať 30 rokov alebo do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

S vyššie uvedeným spracovaním vymenovaných osobných údajov udeľujete svoj výslovný a informovaný súhlas, ktorý ale môžete vziať kedykoľvek späť. Stačí napríklad zaslať email alebo list na adresu spoločnosti Na Klaudiance 19, 140 00 Praha 4.

Osobné údaje, ku ktorých spracovanie ste udelili svoj súhlas, môžu pre Správca spracovávať aj títo spracovatelia:

  •     Obchodná spoločnosť Shean s.r.o., so sídlom Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Brne v oddiele C, vložke 48866, ako poskytovateľ marektingových služieb a servisu webu.
  •     Účtovná firma dohodnutá Správcom
  •     Dopravné firmy zjednané Správcom
  •     Prípadne ďalšie spoločnosti, ktorých služby zatiaľ Správca nevyužíva.


Podľa uvedeného nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov máte právo vziať svoj súhlas kedykoľvek späť, požadovať od nás správy o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, požadovať od nás vysvetlenie dôvodu a spracovanie osobných údajov, požiadať o prístup k týmto údajom, ktoré môžete opraviť alebo aktualizovať, požadovať od nás zmazanie svojich osobných údajov, obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ak budete mať pochybnosť o dodržiavanie povinností so spracovaním osobných údajov z našej strany.